Call : 02-464-8220 ,   088-624-0002

Mail : paplearnkids@gmail.com

เรียนเชาวน์ปัญญา มีประโยชน์อย่างไร?

การคิดและแก้ปัญหา มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต ความเจริญก้าวหน้าและ

เทคโนโลยีต่างๆ เกิดจากประสบการณ์ที่มนุษย์รู้จักแก้ปัญหาในอดีต การที่เราจะเพิ่มนักคิดและแก้ปัญหา

และพึ่งพาตัวเองได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาเด็กในด้านเชาวน์ปัญญา เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ทักษะการคิด แก้ปัญหา สังเกตุ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

การเพิ่มทักษะเชาวน์ปัญญา ต้องมีความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่หลากหลาย เมื่อเด็กๆได้

เรียนรู้และฝึกฝนบ่อยๆ ระดับเชาวน์ปัญญาจะเพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นนักคิด

นักแก้ปัญหาในอนาคตต่อไป และส่งผลให้เด็กๆ กลายเป็นนักคณิตศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์

ได้อันเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

สินค้าแม่และเด็ก