Call : 02-464-8220 ,   088-624-0002

Mail : paplearnkids@gmail.com

คอร์ส Drawing

หลักสูตร Drawing (วาดเส้น) สำหรับน้องๆ 8 ปีขึ้นไป

- สอนทักษะพื้นฐานสำคัญของการวาดภาพ การร่างภาพ การจัดองค์ประกอบ การจัดมุม แสงเงา ที่ถูกต้อง และเทคนิคต่างๆ ในการแรเงาให้ได้ภาพที่สวยงาม

งานdrawing5 งานdrawing6

ผลงานภาพแรเงาน้อง 8 ขวบ

- สีน้ำ (Water Color Painting)
       เป็นการวาดภาพด้วยสีน้ำ ตั้งแต่พื้นฐานการร่างภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพที่จะวาด การเลือกใช้สี วิธีการระบายสี วิธีผสมสีให้ได้สีตามที่ต้องการ เริ่มจากขั้นพื้นฐานง่ายๆ จนถึงขั้นยากให้ได้ภาพที่สวยงาม

Drawingวุ้นเส้น

ภาพผลงานน้อง 10 ขวบ

- พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ
       รู้จักธาตุทางทัศนะศิลป์ ได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก แสง-เงา รูปทรง ขนาด สัดส่วน และพื้นผิว, หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ความสมดุลของภาพ การสร้างจุดสนใจ จุดเด่นของภาพ ความกลมกลืน ขัดแย้ง และเอกภาพในงานศิลป์ 

งานdrawing2  ภาพวาดน้อง 8 ขวบ

งานdrawing3 ภาพวาดน้อง 10 ขวบ

งานdrawing4 ภาพวาดน้อง 9 ขวบ

 

Paplearn Tips

การแตกความคิดออกมา เชื่อมโยง และ สอดส่องสำรวจสิ่งใหม่ๆ นำไปสู่ความคิดที่ไร้ขอบเขต และนำเสนอสิ่งใหม่ๆ จะพบว่า งาน Drawing เป็น ความฉลาดเชิงจิตวิญญาณ นั่นเอง!

สินค้าแม่และเด็ก